ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง

sk2-3.jpg
  • การประกันภัยการเดินทางคืออะไรและมีความหมายครอบคลุมเพียงใด 

    การประกันภัยการเดินทางเป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุและผลของอุบัติเหตุนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บต้องได้รับการรักษาพยาบาลหรือสูญเสียอวัยวะ มือ เท้า และสายตา หรือเสียชีวิตแต่ทั้งนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาระหว่างการเดินทางที่กำหนดไว้เท่านั้น เช่น คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางไป – กลับ กรุงเทพ-อเมริกา เป็นต้น

หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นอย่างไร 
หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันภัยการเดินทางแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

1.     กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือสูญเสียมือ เท้าและสายตาบริษัทจะจ่ายค่าทดแทน ให้เป็นเงินก้อนแก่ผู้เอาประกันภัยหรือทายาทดังนี้

 

    1.1 การเสียชีวิต100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

    1.2 การสูญเสียมือ เท้า และ/หรือสายตา รวม 2 ข้าง100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

    1.3 การสูญเสียมือ เท้า หรือสายตาหนึ่งข้าง50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 2.กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

การประกันภัยการเดินทางมีข้อยกเว้นที่บริษัทไม่คุ้มครองอย่างไรบ้าง 
    การประกันภัยการเดินทางจะมุ่งให้ความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุที่เป็นความเสี่ยงภัยพื้นฐานของคนโดยทั่วไปเท่านั้นดังนั้นจึงมีการกำหนดข้อยกเว้นในกรมธรรม์ที่จะไม่คุ้มครองในเหตุการณ์บางอย่างอาทิเช่น

    1.การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติด

    2.การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

    3.การแท้งลูก

    4.สงคราม การปฏิวัติ การกบฎ

    5.การจลาจล การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายลุกฮือฮาต่อต้านรัฐบาล

    6.การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อาวุธนิวเคลียร์

    7.การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น เล่นสกี การแข่งรถ แข่งเสก็ต เป็นต้น

    8.ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

    9.ขณะที่โดยสารอยู่ในเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์ เช่นเฮลิคอปเตอร์

 

การคุ้มครองความเสียหายอื่น ๆนอกเหนืออุบัติเหตุในการเดินทาง 
    การประกันภัยการเดินทางนั้นเป็นแบบการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกบริษัท

ในปัจจุบันบริษัทประกันภัยหลายบริษัทได้มีการคิดค้นและพัฒนารูปแบบการรับประกันภัยการเดินทางใหม่ๆ ขึ้น เพื่อความสะดวกโดยให้ผู้เอาประกันภัยมีทางเลือกและได้รับความคุ้มครองมากขึ้นจากกรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐาน ความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว อาทิเช่นการชดเชยค่าใช้จ่ายเมื่อมี

    1.การสูญเสียและความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

    2.การยกเลิก การหยุดชะงักการเดินทาง หรือการเดินทางล่าช้า ความล่าช้าของเที่ยวบิน

    3.การสูญเสียเงินส่วนตัว การสูญเสียเอกสารเดินทาง

    4.ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายและการส่งกลับประเทศเพื่อรักษาพยาบาล

    5.การส่งศพหรือกระดูกหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

    6.ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเป็นต้น