ประกันภัยรถยนต์

สาระสำคัญการประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ

62332589_2214012505361732_83315767141193
1561307581383.jpg

วิธีปฎิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์(การเคลมประกันรถยนต์)

1. โทรศัพท์แจ้งไปยังบริษัทประกันภัย ได้ตลอด 24 ชั่วโมง แล้วแจ้งข้อมูลดังนี้

 • แจ้งทะเบียนรถ หรือกรมธรรม์ประกันภัย หรือชื่อผู้เอาประกันภัย อย่างใดอย่างหนึ่ง

 • แจ้งชื่อผู้ขับขี่ขณะเกิดอุบัติเหตุ และเบอร์โทรติดต่อ

 • แจ้งสถานที่เกิดเหตุและลักษณะการเกิดเหตุโดยย่อ และแจ้งรายละเอียดคู่กรณี (หากมี)

 • กรณีที่มีการเคลื่อนย้ายออกจากที่เกิดเหตุ กรุณาแจ้งบริษัทประกันภัยให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

2. กรณีเป็นฝ่ายถูก

 • จดยี่ห้อทะเบียนรถ ชื่อ เบอร์โทรติดต่อของคู่กรณี และถ่ายรูปรถคู่กรณีไว้

 • ให้คู่กรณีทำบันทึกยอมรับผิดในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น สามารถใช้กระดาษที่หาได้ง่ายใกล้ตัว (ถ้าคู่กรณียินยอม)

 • จดชื่อของพยานในที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)

 

3. กรณีเป็นฝ่ายผิด

 • โทรแจ้งบริษัทประกันภัย เพื่อตรวจสอบอุบัติเหตุในทันที

 • ให้แยกรถออกจากที่เกิดเหตุ หลังจากผู้ขับขี่รถประกันยอมรับผิดแล้ว

 • ในกรณีที่มีธุระเร่งด่วน หรือไม่สามารถติดต่อบริษัทประกันภัยได้ ท่านสามารถให้ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อของท่าน พร้อมทั้งเลขที่กรมธรรม์ให้แก่คู่กรณี หลังจากนั้นให้ติดต่อแจ้งเหตุมายังบริษัทประกันภัย เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

 

 

 

4. กรณีที่ยังไม่แน่ชัดว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด

 • แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เกิดเหตุนั้นทันที

 • อย่าเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุ จนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงที่เกิดเหตุ หากต้องเคลื่อนย้ายให้ถ่ายรูปการเกิดเหตุทั้งรถประกันและรถคู่กรณีไว้ 

 • แจ้งบริษัทประกันภัย เพื่อส่งเซอร์เวย์ออกตรวจสอบอุบัติเหตุทันที

 

5. กรณีที่คู่กรณีชนแล้วหลบหนี

 • หากทราบเลขทะเบียนรถ ให้แจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ และคัดสำเนาบันทึกประจำวันไม่เกิน 7 วัน

 • ติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อดำเนินการต่อไป

 

6. กรณีรถหาย

 • โทรแจ้งสายด่วนรถหายที่ 1192 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ หรือสถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุทันที 

 • แจ้งบริษัทประกันภัยให้ทราบทันทีพร้อมส่งสำเนาบันทึกประจำวัน สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ มายังบริษัทประกันภัย เพื่อดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไข ของ คปภ. และนับจากวันที่ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน โดยต้องมีการตกลงจำนวนค่าสินไหมทดแทนกันแล้ว

 

7. การซ่อมรถประกัน

 • บริษัทประกันภัยจะซ่อมรถยนต์ของท่าน โดยอู่/ศูนย์มาตรฐาน ที่มีสัญญากับบริษัทประกันภัยทุกแห่งทั่วประเทศ

 • ก่อนนำรถเข้าซ่อม ให้ท่านนำสิ่งของมีค่าออกจากรถเสียก่อน

 • เมื่ออู่ซ่อมรถเสร็จแล้ว ให้ท่านตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการรับรถ หากพบว่าไม่เรียบร้อย ให้รีบแจ้งบริษัทประกันภัยทันที

 • หลังจากรับรถจากอู่ซ่อมรถแล้ว หากพบว่ามีสิ่งผิดปกติที่มีผลมาจากการซ่อม ให้รีบแจ้งบริษัทประกันภัยทันที

 • บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการยกรถ ลากรถ หรือการดูแลรถที่เกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่เกิน 20% ของราคาซ่อมรถประกัน หากท่านมีความประสงค์ที่จะซ่อมรถเอง โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ เพื่อจะได้เจรจาตกลงค่าซ่อมกับอู่ของท่าน จนได้ข้อยุติ จากนั้นบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าซ่อมรถให้แก่ท่านตามมูลค่าที่ตกลงกันไว้หลังจากรถซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

8. กรณีมีผู้บาดเจ็บ

 • ไม่ว่ารถประกันจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก ให้รีบนำผู้บาดเจ็บส่งสถานพยาบาลที่ใกล้จุดเกิดเหตุทันที

 • ยกเว้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ให้ประสานงานหน่วยกู้ภัยเข้ามาช่วยเคลื่อนย้าย ได้ที่เบอร์ 1669

 • ให้ผู้บาดเจ็บใช้สิทธิ์เบิกค่าสินไหมเบื้องต้นตามกรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับ(พ.ร.บ.)ก่อน

 • หากมีการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เก็บใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงหรือสำเนาไว้ทุกครั้ง

 

9. เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทน 

1. กรมธรรม์ภาคบังคับ(พ.ร.บ.)

1.1 กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล ผู้บาดเจ็บของรถประกันและผู้บาดเจ็บคู่กรณี 

เอกสารประกอบการเรียกร้อง

 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน

 • ใบรับรองแพทย์/ใบความเห็นแพทย์

 • สําเนาบัตรประชาชนของผู้บาดเจ็บ

 • สําเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของทุกธนาคาร 

 

1.2 กรณีสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

เอกสารประกอบการเรียกร้อง

 • สําเนาบัตรบุคคลพิการ

 • ใบรับรองแพทย์/ใบความเห็นแพทย์

 • สําเนาบัตรประชาชนของผู้บาดเจ็บ 

 • สําเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของทุกธนาคาร 

 

1.3 กรณีการเสียชีวิต จํากัดทุกสาขา 

เอกสารประกอบการเรียกร้อง

 • สําเนาใบมรณบัตร

 • สําเนาบันทึกประจําวันตํารวจ

 • สําเนาใบชัณสูตรพลิกศพหรือใบรับรองการตายจากโรงพยาบาล

 • สําเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต

 • สําเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านผู้รับประโยชน์(ทายาท)

 • สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

 • สําเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของทุกธนาคาร 

 

1.4 กรณีเบิกค่าชดเชยการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 

เอกสารประกอบการเรียกร้อง

 • สําเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล 

 • ใบรับรองแพทย์/ใบความเห็นแพทย์

 • สําเนาบัตรประชาชนผู้บาดเจ็บ

 • สําเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของทุกธนาคาร 

 

2. กรมธรรม์ภาคสมัครใจ

อุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) 

2.1 กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล สําหรับผู้บาดเจ็บรถประกัน 

เอกสารประกอบการเรียกร้อง

 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน

 • ใบรับรองแพทย์/ใบความเห็นแพทย์

 • สําเนาบัตรประชาชนของผู้บาดเจ็บ

 • สําเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของธนาคาร
   

2.2 กรณีสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สําหรับผู้บาดเจ็บของรถประกัน 

เอกสารประกอบการเรียกร้อง

 • สําเนาบัตรบุคคลพิการ

 • ใบรับรองแพทย์/ใบความเห็นแพทย์

 • สําเนาบัตรประชาชนของผู้บาดเจ็บ

 • สําเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของธนาคาร 

 

2.3 กรณีการเสียชีวิต สําหรับรถประกัน 

เอกสารประกอบการเรียกร้อง

 • สําเนาใบมรณบัตร

 • สําเนาบันทึกประจําวันตํารวจ

 • สําเนาใบชัณสูตรพลิกศพหรือใบรับรองการตายจากรพ.

 • สําเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต

 • สําเนาบัตรประขาชน/ทะเบียนบ้านผู้รับประโยชน์(ทายาท) - สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 

 • สําเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของธนาคาร

 

3. กรณีตั้งเบิกค่ารถยก

เอกสารประกอบการเรียกร้อง

 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารถยกรถยนต์

 • สําเนาหลักฐานความเสียหายที่บริษัทประกันภัยออกให้

 • สําเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน -สําเนาชุดจดทะเบียนบริษัทและสําเนาบัตรประชาชน ผู้มีอํานาจลงนาม (กรณีเป็นนิติบุคคล)

 • สําเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของธนาคาร 

 

หมายเหตุ เอกสารดังกล่าวเป็นการขอเอกสารเบื้องต้น