About Us

บริการของเรา

  1. มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยจากบริษัทรับประกันภัยชั้นนำให้ลูกค้าเลือกซื้อได้หลากหลาย ครอบคลุมทุกความประสงค์ ในความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่ลูกค้าเลือกได้

  2. ทุกผลิตภัณฑ์ล้วนได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับที่กำกับดูแลนายหน้าประกันวินาศภัย

  3. เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้ใช้บริการ  รับพิจารณาความเหมาะควรในการทำประกันวินาศภัย และคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการและความจำเป็นของลูกค้านำเสนอเพื่อการตัดสินใจ

  4. บริการจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกันภัยต่างๆ เพื่อลดภาระของลูกค้า และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาทำประกันวินาศภัย

  5. มีผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความเข้าใจ สามารถชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อสงสัยของลูกค้าได้

  6. มีบริการหลังการขายที่น่าพึงพอใจ

  • Facebook

Tel: 02-117-9203
       02-117-9204

    091-890-0918