top of page

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

                        การแจ้งรายละเอียดอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

                        บริษัท พรหมภิบาล จำกัด  ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า บริษัทฯ ได้มีการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์  ในความครอบครองของบริษัทฯ ก่อนหน้าวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับ (พรบ.) 

                      ดังนั้น  เพื่อแจ้งและสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์พร้อมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านตามพรบ. บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ขึ้นไว้  โปรดใช้เวลาในการอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

                     นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพรบ.ดังกล่าว ท่านสามารถขอถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยการติดต่อบริษัทฯ ที่ Panatdap@prompibarn.com  เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำขอจากท่าน บริษัทฯ จะพิจารณาและดำเนินการตามที่พรบ.กำหนด 

                      หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการติดต่อจากท่านก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 บริษัทฯ ขอถือโอกาสนี้แจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อไป รวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพรบ.และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

 

                        ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565

                                บริษัท  พรหมภิบาล  จำกัด

bottom of page